Ballademager eller revolutionær?

Volmer er kun 18 år, da han deltager i voldsomme demonstrationer i København og bliver arresteret af politiet. Venstreorienterede kræfter kæmper for, at Danmark får en revolution ligesom i Rusland og Tyskland. Følg Volmers liv og se, om han er politisk aktivist eller en bølle, der er med for sjov.

Afsnit 1

Volmers fødsel

I kirkebogen får vi det første indblik i Volmers familieforhold.

Skt. Johannes Kirke ved Skt. Hans Torv på
Nørrebro. Her blev Volmer døbt.
Foto i Wikipedia

Kig i "Kirkebog 1900"

a) Hvad hed Volmers forældre?

b) Hvilket arbejde havde Volmers far?

c) Hvilket arbejde har fædrene til de andre børn på kirkebogssiden?

Læs temaet ”Socialklasser i byerne”

d) Hvilket socialt udgangspunkt havde Volmer?

Udforsk…

I Niels Finn Christiansens artikel "Udmattelseskrig og septemberforlig" på 'Den store danske' kan du se billeder af strejkende samt et billede af indsamlings- og udbetalingsudvalget. Find flere oplysninger om lockouten (ét sted kunne være under Arbejdermuseets Plads til os alle/Storlockouten 1899).

Vurdér, hvilken betydning lockouten kan have haft for familien Møller i 1900.

Afsnit 2

Hjemmet

Volmers familie bor på Nørrebro. To forskellige kilder kan fortælle om hans barndomsmiljø og familieforhold.

For en arbejderfamilie var det ikke unormalt at
blive sat på gaden.  I perioder med arbejdsløshed
kunne det være næsten umuligt at få pengene til
at række til både husleje, mad mm.
'Sat ud', 1892, af Erik Henningsen.
Maleri i Statens Museum for Kunst

Kig i "Folketællingen 1901"

a) På hvilken adresse boede familien i 1901?

b) Hvor mange familier boede der i ejendommen?

c) Hvad hed ejeren, og boede hun også i ejendommen?

Volmers familie

d) Hvornår blev forældrene gift?

e) Hvornår blev Volmers ældste søster født?

f) Hvor mange børn havde de - og hvor mange havde de fået (kig også i den yderste, udfyldte rubrik)?

g) Hvor arbejdede Volmers far?

h) Læs også om de andre beboere i opgangen. Er der lighedspunkter til Volmers familie? Hvilke?

Kig i "Politiets registerblad"

i) På hvilke adresser boede Volmers far og familien i perioden 1900-1922? Er alle adresser nævnt? Hvordan kan du se det?

j) Hvor mange gange flyttede familien (mindst)?

k) Er der andre fejl i registerbladet?

l) Hvilken anden ændring i familien skete, da Volmer var 20 år gammel?

Læs temaet "Mellem fattighjælp og velfærd"

m) Hvilke faktorer kan have været med til, at Volmers familie måtte flytte så ofte?

n) Er der i de kilder, du har læst, noget som tyder på, at Volmers familie var ramt af disse faktorer?

Udforsk…

Karakterisér forskellen mellem 'hjælp til selvhjælp' og de principper, der ligger til grund for velfærdsstaten. Giv eksempler på sociale ydelser i dagens Danmark, der hviler på 'hjælp til selvhjælp', og på nogle ydelser, som ikke rummer 'selvhjælp'? Hvilke situationer er det, der skal afhjælpes og hvorfor er der denne forskel?

Inspiration: Temaet på danmarkshistorien.dk: "Velfærdsstaten og de universelle rettigheder" og evt. : "Fremtidens Velfærd, rapport fra Velfærdskommission 2005". På side 45-46 findes Velfærdskommissionens 43 vigtigste forslag, se evt. især forslag 29-37.

Afsnit 3

Barndommen

Livet er ikke altid helt nemt for Volmer.

Mælkevogn fra mejeriet Enigheden fra 1917. At
være mælkedreng var et hårdt arbejde, som
foregik i al slags vejr året rundt. Arbejdstiden
var fra kl. 5 om morgenen til kl. 12.30, derefter
i skole fra 13-18. Foto i Arbejderbevægelsens
Bibliotek og Arkiv

Kig i "Dødsattest 1920"

a) Hvad døde moderen af? Slå op på internettet og fortæl, hvad der typisk giver den sygdom.

Kig i "Generalieblad 1915"

b) Hvad fortæller generaliebladet om Volmers barndom, f.eks. om hans skolegang og arbejde?

c) Hvad skete der, da Volmer var 15 år gammel?

Læs temaet "Børneloven 1905"

d) Hvad var et værgeråd? Kig igen på Volmers generalieblad og find ud af, hvilken kontakt han fik med et værgeråd.

e) Var det godt eller skidt for Volmer, at han blev underlagt værgerådet?

Læs temaet "Børns økonomiske betydning"

f) Hvilken økonomisk betydning havde fattige familiers børn i byen generelt?

g) Hvordan passer Volmer ind i dette billede?

Udforsk…

I 1915 og 1916 boede Volmer på Guldbergsgade 16. Find ejendommen i folketællingen 1916 på www.sa.dk/ao  (opslag 368 ff) og sammenlign indkomstforholdene i den ejendom, som Volmer boede i, med den ejendom, Peter boede i (se Peter, familien). Illustrér grafisk eller på anden måde forskellene i indkomstforhold år 1916.

Lidt vejledning: Hvert opslag i den originale folketælling er på grund af bredden fordelt på tre opslag i den scannede version på arkivalieronline.

På de næste livsafsnit finder du temaer om syndikalisterne og uroligheder i København 1918.

Vurdér nu - f.eks. sammen med "Peter-gruppen" - hvorfor nogle af nutidens politikere, på højre- og venstrefløj, advarer mod tiltag, der skaber øget social ulighed i samfundet. Kan du selv nævne historiske - eller gerne moderne (og gerne også både danske og internationale) - eksempler på, at social ulighed kan skabe uro. Kan det have andre former end social uro?

Afsnit 4

Optøjer i København

I november 1918 er København på randen af revolution. Volmer befinder sig midt i de såkaldte grønttorvsspektakler - og bliver arresteret.

Kig i "Arrestationsliste 1918"

a) Hvem blev Volmer arresteret sammen med? Læg særligt mærke til de personer, der har flest sidehenvisninger. Prøv at google dem, foruden Thøger Thøgersen også 2-3 andre af dem, der er henvist flest gange til. Kombiner eventuelt med f.eks. søgeordet "grønttorvet". Hvem var disse mennesker?

Bemærk Volmers 'sagsnummer' (romertal i venstre kolonne). Det får du brug for senere.

Kig i "Politirapport 1918"

b) Hvem skrev rapporten, og hvilke begivenheder beskrev han?

c) Hvem var syndikalisterne (se temateksten)?

d) Hvornår optrådte Volmer?

e) Hvad var en "bisse" ifølge politiassistenten?

f) Hvordan tror du, Volmer oplevede de samme begivenheder?

Læs temaerne "Syndikalisternes svar" og "Uroligheder i 1918"

g) Sammenhold med, hvad du har læst i kilderne, og beskriv kort, hvad det er for uroligheder, Volmer er involveret i.

Udforsk...

Diskutér den politiske udvikling i årene efter verdenskrigen på den præmis, at det ikke lykkedes den danske regering at holde Danmark ude af Første Verdenskrig.

Tror du, vi havde fået revolution og kommunisme som i Rusland eller revolution, kontrarevolution og på længere sigt nazisme som i Tyskland? Eller ville vi også som krigsførende nation have fulgt den demokratiske vej som f.eks. i England?

Spiller det nogen rolle, på hvilken side Danmark i givet fald kæmpede i krigen? Hvis nogle af dine kammerater arbejder med Andreas, kan I diskutere, om Danmark ville være endt på ententens eller centralmagternes side.

Afsnit 5

Volmers rolle

Der er voldsomme optøjer i København den 13. og 14. november 1918. En af de tilspidsede situationer opstår, da demonstranterne bliver vrede over, at sporvognsfunktionærerne nægter at deltage i en strejke. Nu zoomer vi ind på Volmer igen. Vi ved, han bliver arresteret. Men hvilken rolle spiller han i optøjerne?

Børn på en gade i 1915. Foto i Det Kongelige
Bibliotek

Kig i "Rapport fra sporvejene 1918"

a) Læs rapporten. Kan du huske fra politiets registerblad, hvor Volmer og hans familie boede i 1918?

Kig i "Forhørsprotokol 1918"

Læs uddraget fra protokollen. Bemærk sagsnummeret i øverste venstre hjørne.

b) Hvad er der sket ifølge forhøret?

Afsnit 6

Natten mellem 13. og 14. november

Volmer sover ikke natten mellem den 13. og 14. november. Men hvad er det, han gør sig skyldig i?

I forbindelse med syndikalist-urolighederne i
februar 1918, fik politiet den første politibil i
juni 1918. Det var en lejet bil med chauffør,
en 'Hupmobile'. Den lukkede vogn i baggrunden
blev brugt til at transportere fanger fra byretten
til fængslet. Foto i Politihistorisk Museum

Kig i "Forhørsprotokol 1918"

a) Hvad sagde politibetjent Jacobsen, der var sket?

b) Hvad sagde Volmer?

c) Hvad synes du, denne afhøring siger om Volmers rolle?

Afsnit 7

Volmer og syndikalisterne

Skyldes Volmers deltagelse i urolighederne, at han er syndikalist? Det vil politiet gerne vide. Og ikke mindst vil de gerne vide noget om, hvad de syndikalistiske ledere har foretaget sig i løbet af den 13. og 14. november 1918. Volmer kommer under forhør.

Thøger Thøgersen holder tale foran Københavns Rådhus.
Thøgersen var uddannet sadelmager og aktiv politiker på
venstrefløjen. Formand for Danmarks Kommunistiske Parti
1927-1932. Foto i Det Kongelige Bibliotek

Kig i "Forhørsprotokol 1918 (a)"

a) Hvad var Volmers relation til syndikalisterne?

Kig i "Forhørsprotokol 1918 (b)"

b) Hvilken grund gav Volmer til at have deltaget i urolighederne?

c) Tror du, han talte sandt? Hvorfor (ikke)?

d) Var der grunde, som Volmer ikke nævnte, til at han havde deltaget?

e) Sammenlign Volmers og Thøger Thøgersens forklaringer. Hvad tror du, der skete? Talte de sandt?

f) Hvorfor ville politiet så gerne have at vide, om talerne opfordrede til at ødelægge sporvognene?

g) Hvilken straf fik Volmer for sin deltagelse i urolighederne?

Udforsk…

Selv om syndikalisternes rolle ebbede ud efter arrestationerne af lederne i november 1918, fortsatte den tilspidsede klassekamp. Arbejdsgiverne etablerede et særligt korps af strejkebrydere, kaldet Samfundshjælpen, som blev sat ind i forbindelse med strejker i begyndelsen af 1920'erne. Se et billede fra Det kongelige biblioteks billedsamling (via Europeana) her.

Søg oplysninger om påskekrise, generalstrejke (-trussel) og havnearbejderstrejke. Rids fronterne op og vurdér Samfundshjælpens betydning.

Afsnit 8

I fængsel

Volmer sidder i fængsel i Nytorv Arrest.

Domhuset på Nytorv. Arresthuset på Nytorv er
bygget samtidig med - og sammen med – Domhuset
i 1815. Foto i Wikipedia

Kig i "Arrestjournal 1918"

a) Hvad får du at vide om Volmer og hans fængselsophold?

b) Hvor længe var han i fængsel?

c) Hvad fik han tiden til at gå med?

d) Hvad menes der med "intetsigende stranguleringsforsøg" den 18. november?

e) Hvem er de andre fængslede, der er beskrevet i arrestjournalen?

Afsnit 9

Et nyt og spændende arbejde

Volmer får et nyt arbejde, da han kommer ud af fængslet.

Klip fra cowboy-filmen 'Et rigtigt mandfolk' fra 1920 med en af tidens store stjerner, Tom Mix. Filmen kan være blevet vist i Vesterbros Teater, men vi ved det ikke. Film fra Det Danske Film institut: Originaltitel 'The Texan', instruktør Lynn F. Reynolds, produktionsselskab Fox

Kig i "Folketælling 1921"

a) Med hvem og hvor boede Volmer?

b) Hvor og som hvad arbejdede han?

Læs temaet 'Begyndende massekultur'.

c) Hvordan har måden, man så film på, udviklet sig i Volmers levetid?

d) Hvad svarer filmen som nyopfindelse til af nutidens opfindelser?

e) Hvordan tror du, det har været at se en film for første gang?

Udforsk…

Vurder dansk films internationale betydning i 1920.

Volmers historie

Du skal nu skrive Volmers historie ved hjælp af spørgsmålene her på siden. Brug dine notater fra arbejdet med kilderne, mens du skriver, og genlæs kilden, når du har behov for dét. For at beskrive Volmers liv vil du også nogle gange blive nødt til at gætte. Der er mange ting, vi ikke har kilder til og derfor aldrig kan få at vide. Hvor meget legede et barn f.eks. med sine søskende?

Det er ok at gætte - det bliver uddannede historikere også nødt til – det vigtige er bare, at du hver gang begrunder dine gæt i noget, du faktisk ved fra kilderne. Man må nemlig gerne gætte "med kilderne", men ikke "imod kilderne". Hvis kilderne f.eks. viser, at et barn arbejdede fra 14 til 18 hver eftermiddag efter skole, vil dette være at digte med kilden: "Han legede ikke så meget med sine søskende, fordi han var nødt til at arbejde ved siden af skolen", mens dette vil være at digte imod kilden: "Han elskede sine mindre søskende og legede med dem hver dag efter skole". Men husk - det er også i orden at skrive f.eks.: "Man kan ikke vide noget om, hvor meget han legede med sine søskende", hvis du slet ikke kan finde noget spor i kilderne.

Inden du går i gang, skal du kigge billederne i de forskellige livsafsnit igennem. Måske er der noget, du kan støtte dig til, eller noget, du direkte kan bruge som kilde til Volmers barndom eller ungdom. Husk også på muligheden for at læse temateksterne igen. De siger noget om rammerne for barnet og dets historie.

 

God fornøjelse!

 

Pølsevogn på Kongens Nytorv 1961. Foto fra Københavns Stadsarkiv: Stadsingeniørens direktorats arkiv, fotosamling 1910-1997
Volmer blev gift i 1935. I 1950'erne havde han en pølsevogn, som han om morgenen trak ud på hjørnet af Hareskovvejen og Bellahøjvej. Her stod han så og solgte pølser. Det var en kommunal opgave, og Københavns kommune gav opgaven til mennesker, som på grund af sygdom eller invaliditet havde svært ved at skaffe sig et andet arbejde. Volmer døde i 1961, dødsårsagen var sygdomme i lunge og hjerte. Frelsens Hær betalte for begravelsen.

 

Spørgsmål til Volmers historie

Fødsel 18. februar 1900

Fortæl om da Volmer kommer til verden. Hvordan er hans far og mor?

 

Hjemmet

Beskriv Volmers familie. Fortæl også om hans søskende og hvem han leger med fra de andre etager i huset, når han bliver lidt ældre, og hvem der måske bliver hans gode venner. Fortæl om de gange familien flytter, hvordan Volmer oplever det, og hvem han måske bevarer kontakten med fra sit barndomshjem. Fortæl også, hvorfor familien måtte flytte så ofte.

 

Barndommen

Fortæl om Volmers mor. Hvad ved vi om hende? Hvordan oplever Volmer at gå i skole og arbejde? Hvordan er hans ungdom? Adskiller Volmers liv sig fra andre arbejderbørns i København på det tidspunkt, eller var det altid sådan at være arbejderbarn?

 

Optøjer i København, Volmers rolle, Natten mellem 13. og 14. november, Volmer og syndikalisterne

Fortæl hvordan Volmer oplever urolighederne i København i 1918, og hvordan han helt præcist deltager i dem. Hvem er han sammen med? Hvorfor er han imod politiet? Går han ind for syndikalisternes sag, og hvordan kan det forklares med hans eget liv og opvækst, hvis han gør? Hvilket indtryk har politiet af Volmer? Hvordan finder de ham, og hvordan oplever han at blive arresteret? Hvordan er det for ham at blive afhørt sammen med syndikalistlederen Thøger Thøgersen?

 

I fængsel

Fortæl om hvordan Volmer har det i fængslet. Snakker han med nogen? Om hvad? Hvad bruger han tiden på? Hvad tænker han om sin fremtid? Hvorfor gør han et "stranguleringsforsøg" og hvordan? Beskriv dit billede af ham – var han revolutionær eller ballademager?

 

Et nyt og spændende arbejde

Fortæl hvordan Volmer får sit job. Fortæl hvordan hans arbejdsdag ser ud, og hvad han synes om arbejdet. Ser han nogle gange selv de film, de viste? Hvad ville han synes om den film, der er et uddrag af på livsafsnitssiden? Fortæl om hans kæreste, og hvordan de mødes.

 

Afslutning

Hvordan går det Volmer videre i livet?