Hvad drømmer en dreng fra overklassen om?

Peter er født ind i en velstående borgerskabsfamilie og vokser op i et velhavende hjem på Frederiksberg. Årene i begyndelsen af det nye århundrede er blandt de bedrestillede i samfundet præget af stor optimisme og tro på udvikling og fremskridt. Følg Peters liv og se, hvordan han griber de chancer, der byder sig til.

Afsnit 1

Peters fødsel

Peter kommer til verden på Frederiksberg Fødehjem. I kirkebogen får du det første indblik i Peters familieforhold.

Frederiksberg Fødehjem blev oprettet
i 1896 som et sted, hvor ubemidlede kvinder
kunne modtage fødselshjælp. Manden bag var
professor Frantz Howitz, hvorfor stedet også
blev kaldt Howitz' Fødehjem. Her ses patientstuen
omkring år 1900. Foto i Frederiksberg Stadsarkiv

Kig i "Kirkebog 1900"

a) Hvem var Peters forældre og faddere, hvilke erhverv havde de, og hvor boede de?

b) Hvilken stilling indtog en prokurist i et firma? Prøv f.eks. at google ordet, hvis du ikke ved det.

Læs temaet ”Socialklasser i byerne”

c) Hvilket socialt udgangspunkt havde Peter?

Afsnit 2

Hjemmet

Kirkebogen afslører, at familien ved Peters fødsel bor på Sortedamsgade nr. 9, 4. sal. Her finder vi også familien i 1901.

På den anden side af Dronning Louises bro følger Sortedamsgade søerne. Var det mon en eksklusiv adresse i 1901? Foto i Københavns Museum

Kig i "Folketælling 1901"

a) Hvem var ejendommens beboere, og hvad arbejdede de med hver især?

b) Er der noget, de har til fælles?

c) Var de mon rige eller fattige?

d) Kilden fortæller om forskellige ting, der skete for Peters mor og far i årstallet 1899. Hvilke? Hvorfor mon de flyttede til Sortedamsgade dette år?

Afsnit 3

Familien

Familien Bang flytter lidt rundt i København. Fælles for adresserne er, at det er herskabslejligheder rigt udstyret med de nyeste teknologiske vidundere som elektrisk lys, telefon og sågar en fonograf - en tidlig udgave af en grammofon.
I 1911 bor familien på Adolphsensgade 2, 2. sal (eller gør de?). Herfra flytter de til Østerbrogade 138 (også benævnt Strandboulevarden 151) og i 1916 er de på adressen Carl Johansgade 1.

Kig i "Folketælling 1911" og "Folketælling 1916"

a) Hvem var det egentlig, der boede i forhuset, 2.sal i 1911? Hvor var moren? Og hvor mon Peter var?

b) Hvordan så husstanden ud i 1916?

c) Hvor arbejdede Peters far i 1911, og hvordan kom han på arbejde?

d) Find ruten fra hans hjem i 1911 på en korttjeneste og lav et streetview af arbejdspladsens adresse. Hvad ligger der i dag? Hvilke ændringer er der mon sket siden 1911?

e) I 1916 indeholder folketællingen også oplysninger om lønnen. Hvad tjente Peter far? Sammenlign hans løn med de andres i ejendommen: Hvad tjente bagermesteren, montøren, overretssagføreren osv.?

Læs temaet ”Vareknaphed og prisstigninger”

f) Hvilke årsager kan der være til den store forskel i indkomst blandt beboerne i ejendommen Carl Johansgade 1?

Udforsk…

Sammenlign indkomstforholdene i den ejendom, som Peter bor i, med den ejendom, Volmer bor i (se Volmer, barndommen). Illustrer grafisk eller på anden måde forskellene i indkomstforhold år 1916.

Læs evt. temaerne under Demokrati under udvikling: Syndikalisternes svar og uroligheder i 1918.

Vurdér - f.eks. sammen med "Volmer-gruppen" - hvorfor nogle af nutidens politikere, på højre- og venstrefløj, advarer mod tiltag, der skaber øget social ulighed i samfundet. Kan du selv nævne historiske - eller gerne moderne (og gerne også både danske og internationale) - eksempler på, at social ulighed kan skabe uro. Kan det have andre former end social uro?

Afsnit 4

På kostskole

Alt er ikke rosenrødt i Peters liv. Hverken Peter eller hans mor bor hjemme hos faren i 1911. Moren har et dårligt helbred, og Peter bliver, ligesom sin bror, sendt på kostskole. Som 9-årig kommer han på den nyoprettede kostskole i Nærum. Det er ikke de traditionelle skolefag, der har hans største interesse.

10 årige Peter var blevet sendt på kostskole.
Her et billede af ham, mens der måske læses lektier.
Foto i B&O Mediacenter

Kig i "Brev 1910"

a) Hvad handler brevet om?

b) Fortæller brevet noget om Peters person som 10-årig, i så fald hvad?

c) Hvordan var Peters skrift og sprog i forhold til din skrift og dit sprog som 10-årig?

d) Hvis du havde boet på en kostskole som 10-årig, hvad ville dit brev så have handlet om? Ville det have lignet Peters? Hvorfor/hvorfor ikke?

Afsnit 5

Hjem igen til mellem- og realskole

Som 14-årig kommer Peter hjem og starter i mellemskolen på privatskolen Østersøgades Gymnasium. Han er nået til 3. mellem, svarende til 8. klassetrin.

Kig i "Embedsbog 1914-1916"

a) Hvordan beskrev rektor Peters indsats i 3. og 4. mellem?

b) Hvorfor gik Peter mon i skole med to yngre elever i 4. mellem?

c) Hvilke forskelle og ligheder er der mellem Peters skema og et skema fra en 8.-9. klasse i dag?

d) Hvilke forskelle er der på de bøger, Peters klasse skulle læse, og nutidens?

Kig nu i "Eksamensprotokol 1917"

e) Peter får realeksamen i 1917. Karakterskalaen gik fra 0 til 6 med 6 som højeste karakter og med 3 og derunder som dumpekarakterer. I kolonnen "Kvotient", finder du gennemsnitskarakteren. Hvordan placerede Peter sig i klassen?

f) Hvilke fag var han bedst til?

g) Hvad viser kilden om klassens sammensætning af piger og drenge, og hvorfor tror du fordelingen var sådan?

Læs temaet ”Skolegang”

h) Hvilket klassetrin ville Peter have gået på i 1914, hvis han havde boet på landet? Hvorfor?

Udforsk…

Forestil dig, at du gennemgik samtlige af rektors embedsbøger for Østersøgades Gymnasium for perioden 1910-1918. Hvilke historiske undersøgelser kunne man foretage på baggrund af de oplysninger, som denne kilde indeholder?

Afsnit 6

Uddannelse

Peter er fra barnsben glad for mekanik, og han har blik for elektricitetens mange anvendelsesmuligheder. Efter skolen kommer han i smedelære og får sit smedebevis. Hans ambitioner er dog ikke blevet indfriet. En af de nye uddannelser i 1900-tallet frister ham. Og i 1924 er det tid til eksamen på Aarhus teknikum.

Kig i "Eksamensprotokol 1924" og "Karakterskalaer siden 1788"

a) Hvilken karakter svarer Peters eksamensgennemsnit ca. til efter den skala, som vi anvender i dag, se evt. Undervisningsministeriets side om bl.a. 7-trins-skalaen

Bemærk: Aarhus Teknikum anvendte ikke den gængse skala, når et "ug" skulle omsættes til et tal. Her blev ug omsat til 7, og ikke til 8 som efter den officielle tabel (1919). Det betyder, at man til Peters gennemsnit skal lægge 1 for at få den "rigtige" værdi.

Læs temaet "Tekniske uddannelser"

b) Hvordan vil du karakterisere Peters uddannelse på Aarhus Teknikum? Traditionel eller moderne?

c) Hvilken indflydelse havde industrialiseringen på Peters karrierevalg? Hvad var han mon blevet til, hvis han var født 50 år tidligere?

d) Hvilken indflydelse havde hans forældres baggrund og status i samfundet?

e) Hvordan var det mon gået ham, hvis han havde været barn i en fattig familie i byen? på landet?

Afsnit 7

På dannelsesrejse

Ligesom mange andre fremadstormende ingeniører tager Peter efter sin eksamen på dannelsesrejse til USA. Det er mod USA, man retter blikket, når det gælder ny teknologi og nyorganisering af arbejdsprocesser.

Allerede inden rejsen til USA var det teknikken,
der havde Peters interesse. Selv ikke da han i 1923
var i sommerhus med familien, kunne han lade de
tekniske eksperimenter ligge. Foto i B&O Mediacenter

Kig i "Brev 1925"

a) Hvad var det, Peter bad sin far om?

b) Hvorfor havde han så travlt med "selv at komme i gang"?

c) Hvad fortæller brevet dig om Peters personlighed?

Læs temaet ”Elektricitetens århundrede”

d) Hvordan kan man forklare, at der skete et boom i elproduktionen netop i Peters ungdom?

e) Blandt de opfindelser der kræver elektricitet: Hvilke har haft størst betydning for den måde, verden ser ud i dag?

f) I 1925 var radio kun for de få, men 15 år senere, i 1940, var der en radio i 80 % af alle danske hjem. Hvordan tror du Peter i 1925 forestillede sig, at radioens udbredelse ville gå?

Afsnit 8

Hjem til Danmark

Helt i tråd med intentionerne bag sin uddannelse vil den unge teknikumingeniør nu selv påtage sig en selvstændig og overordnet stilling inden for den elektrotekniske industri. Men hvordan kommer han videre?

Kig nærmere på "Aktie 1926"

a) Hvordan skaffede Peter kapital til det firma, han var med til at grundlægge?

b) Hvad var firmaets navn?

c) Hvad hed kompagnonen (hans navn står til venstre for Peters)?

Kig i "Eksamensprotokol 1924"

d) Find oplysninger om kompagnonen. Hvor stammede han fra?

e) Slå stedet op på www.denstoredanske.dk. Hvorfor tror du, at det netop var her, de i 1925 grundlagde deres firma?

Afsnit 9

Ekspansion

Allerede i 1927 er pladsen på deres virksomhed for trang. Den har nu ca. 30 medarbejdere. Peter og Svend ønsker at udvide ved at bygge en ny fabrik.

At pladsen var trang var der ingen tvivl om. Her
er det loftet på Quistrup i 1925, hvor Peter og Svend
havde deres første værksted. Peter betjener maskinen
længst til højre. Foto i B&O Mediacenter

Kig i ”Realregister 1927”

a) Hvor købte Peter og Svend jord og hvem købte de den af?

b) Hvor lang tid gik der, før de købte jord igen, og hvor meget sådan cirka i forhold til det første køb?

c) Hvad siger denne udvikling om virksomhedens succes?

Afsnit 10

Markedsføring og konkurrence

Peter og Svend er optaget af at få deres ideer ført ud i livet, men markedsføring og design ligger dem heller ikke fjernt.
Når der kommer nye forbrugsvarer på markedet, støder de ofte sammen med eksisterende produkter, og der opstår en skærpet konkurrence.

Kig på "B & O produkter" (1926 - 1934)

a) Hvilken udvikling var der i produkternes design? Lav en søgning på Bang og Olufsen og deres design. Giv et lille rids af designets udvikling frem til i dag.

b) Spillede Peter og/eller Svend selv en rolle i denne udvikling?

Kig på "Annoncer 1928"

c) Hvilke to firmaer udkæmpede annoncekrig? Lav en søgning og se, om du kan finde noget om, hvordan det gik den konkurrerende virksomhed.

d) Hvad var det, de var uenige om - i forhold til hvad den bedste type radio er?

e) Hvilke virkemidler benyttede de sig hver især af for at fremme deres produkt? Er der nutidige virksomheder, som benytter sig af samme virkemidler?

f) Hvilke befolkningsgrupper henvendte reklamerne sig til?

g) Hvilken producent fik ret - hvilken af radiotyperne blev den mest almindelige?

Udforsk…

Vurder B&O-designet i forhold til udviklingen i dansk design generelt.

Kan man sige, at B&O-designet var i tråd med kulturradikale strømninger i mellemkrigstiden? Hvis ja, på hvilken måde?

Afsnit 11

Virksomheden

Peter Bang udfylder i 1935 et spørgeskema om virksomheden og returnerer det til Danmarks Statistik.

Fra 1925, hvor værkstedet var på loftet på Quistrup, og så frem til 1938, hvor dette foto er fra, udviklede virksomheden sig meget, både i form af produkter, men også i omfanget af produktion. Foto i B&O Mediacenter

Kig i "Erhvervstælling 1935"

a) Hvem var ansat i virksomheden?

b) Hvordan var fordelingen mellem kvinder og mænd, og hvilke opgaver havde de hver især?

c) Hvordan kan denne fordeling forklares? Måske kan det være en hjælp at læse temaet om skolegang.

Læs temaet om ”Industrialiseringen”

d) Hvordan synes du, B&O levede op til de karakteristika, der er opstillet for industri? Begrund svaret.

e) Hvad kan der siges om industriens produktivitet, når man sammenholder stigningen i antal industriarbejdere fra 1900-1950 med den værdistigning, som fandt sted for industrien i perioden 1900-1950?

Udforsk…

Overvej hvorfor virksomheden skulle udfylde skemaer som dem, Peter Bang udfyldte.

Diskuter hvilken betydning septemberforliget 1899 havde for dagligdagen på B&O 1935 - fra henholdsvis et arbejdsgiver- og et arbejderperspektiv.

Afsnit 12

Samtidens skildring af Peter og Svends indsats

I 1937 blev virksomheden beskrevet af den lokale forfatter, Johannes Buchholtz.

Kig i "Essay 1937"

a) Hvad fortæller kilden om Peter og Svend som mennesker?

b) Hvordan blev deres ide om at producere radioer ifølge kilden modtaget i samtiden?

c) Hvordan beskriver kilden Peter og Svends første radioforsøg. Hvad menes f.eks. med: "Det hele mindede i ikke ringe grad om en altertavle, og det var jo også den nye store radiogud som dyrkedes"?

d) Hvornår er kilden skrevet i forhold til de begivenheder, den skildrer?

e) Hvad fortæller den os om den udvikling, der er sket i den mellemliggende periode?

f) Hvad anser forfatteren som årsagen til virksomhedens succes? Er du enig?

g) Læg mærke til forfatterens forestilling om fremtiden: "Et indbygget vækkeur, som kalder på dig, når der er noget for din smag? Folk vil ha det let. Apparatet skal helst tænke og handle for dem." Er det gået sådan med udviklingen af elektroniske apparater?

Udforsk…

På Danmarkshistorie.dk findes en artikel både om B&O (Bang og Olufsen (B&O) 1925-2011) og LEGO (LEGO Koncernen 1932-).

Beskriv ligheder og forskelle mellem de to virksomheder. F.eks.: Hvilken betydning havde uddannelse for "iværksætterne"? På hvilken måde ekspanderede de to virksomheder? Hvad havde de særlig succes med, og hvad gik ikke så godt? Hvordan klarede hhv. den ene og den anden virksomhed sig internationalt? Og hvorfor?

Peters historie

Du skal nu skrive Peters historie ved hjælp af spørgsmålene her på siden. Brug dine notater fra arbejdet med kilderne, mens du skriver, og genlæs kilden, når du har behov for dét. For at beskrive Peters liv vil du også nogle gange blive nødt til at gætte. Der er mange ting, vi ikke har kilder til og derfor aldrig kan få at vide. Hvor meget legede et barn f.eks. med sine søskende?

Det er ok at gætte - det bliver uddannede historikere også nødt til – det vigtige er bare, at du hver gang begrunder dine gæt i noget, du faktisk ved fra kilderne. Man må nemlig gerne gætte "med kilderne", men ikke "imod kilderne". Hvis kilderne f.eks. viser, at et barn arbejdede fra 14 til 18 hver eftermiddag efter skole, vil dette være at digte med kilden: "Han legede ikke så meget med sine søskende, fordi han var nødt til at arbejde ved siden af skolen", mens dette vil være at digte imod kilden: "Han elskede sine mindre søskende og legede med dem hver dag efter skole". Men husk - det er også i orden at skrive f.eks.: "Man kan ikke vide noget om, hvor meget han legede med sine søskende", hvis du slet ikke kan finde noget spor i kilderne.

Inden du går i gang, skal du kigge billederne i de forskellige livsafsnit igennem. Måske er der noget, du kan støtte dig til, eller noget, du direkte kan bruge som kilde til Peters barndom eller ungdom. Husk også på muligheden for at læse temateksterne igen. De siger noget om rammerne for barnet og dets historie.

 

God fornøjelse!

 

Peter Bang som voksen. Fotoet er et privat portrætfoto, men årstal og fotograf kendes ikke. Det er stillet til rådighed via Struer Museum/Wikimedia Commons

 

Spørgsmål til Peters historie

Peters fødsel 14. marts 1900

Fortæl om Peters forældre og faddere. Hvilke fællestræk har fadderne? Hvad taler de om, når de mødes?

 

Hjemmet

Hvordan er Peters hjem indrettet, indtil han er 11? Har han sit eget værelse, og hvordan ser det ud? Hvem bor ellers i bygningen, og er der andre børn at lege med?

 

Familien

Fortæl om farens arbejde i Illum, og beskriv hans tur på arbejde en morgen gennem byen. Fortæl også om Peters mor i Stubbekøbing. Hvordan har hun det der? Har Peter kontakt til hende?

 

Kostskolen

Fortæl om Peters liv på kostskolen. Hvordan er det at blive afleveret på skolen første gang som 9-årig? Har han hjemve? Hvordan bor han, og hvad laver han, når han har fri? Hvad synes han om at gå i skole? Hvem er "vi" i det brev han skriver hjem?

 

Hjem igen til mellem- og realskole

Hvilket fag er hans yndlingsfag, og hvilket bryder han sig mindst om? Hvordan har han det i klassen? Er han glad for at overstå sin eksamen, og hvad laver han i sin fritid?

 

Uddannelse

Fortæl om Peters tid som smedelærling. Er han glad for at være smed? Hvad forestiller han sig om sin fremtid? Hvordan har hans forældre det med hans karrierevalg? Hvad ved han om første verdenskrig, som raser i Europa? Hvad tænker han om den? Fortæl også, hvorfor han beslutter sig for at læse på teknisk skole, og hvordan han får det der.

 

Dannelsesrejse

Hvad oplever Peter i USA? Hvem bor han hos? Er det noget i USA, som giver ham de fremtidsplaner, han skriver om i brevet? Fortæl om Peters forhold til sin far på baggrund af brevet. Hvilken fremtid håber Peter på, at hans planer vil føre til?

 

Hjem til Danmark

Hvordan bliver Peter og Svend venner? Hvad laver de sammen? Hvornår beslutter de at ville lave en virksomhed? Hvordan får de Svends far til at bruge 1000 kr. på virksomhedens første aktie? Hvad tænker Peters forældre om planerne?

 

Ekspansion

Fortæl om virksomhedens første år. Hvad er Peter og Svends drømme for dens fremtid? Hvordan arbejder de sammen? Hvordan går det med på kun 1 år at blive chefer for 30 ansatte?

 

Markedsføring og konkurrence

Fortæl, hvordan Svend og Peter udtænker deres reklamer. Hvem køber deres radioer? Hvordan har de det med konkurrenter? Føler de sig truet?

 

Virksomheden

Fortæl om en almindelig arbejdsdag på fabrikken. Hvilke opgaver har Peter og Svend? Hvor meget tid har de til privatliv ved siden af arbejdet?

 

Samtidens skildring af Peter og Svends indsats

Hvordan oplever Peter den første gang, det lykkes ham at få stemmer ud af et radioapparat? Finder han det lige så magisk som forfatteren i essayet? Læser Peter essayet i 1937, og hvad synes han i så fald om det?